درباره ی هنرمند

گیتا هاشمی هنرمند فرا رشته ای ساکن تورنتو، کانادا است. او تحصیلات هنریش را در دانشکده ی هنرهای زیبا ی دانشگاه تهران و در انجمن خوشنویسان ایران آغار کرد وپس از خروج از ایران در دانشگاه های نورتریج کالیفرنیا و یورک در تورنتو ادامه داد. او درکارش به مسایل فرهنگی-اجتماعی و سیاسی میپردازد. هاشمی با مفاهیم، زبان و تکنیک ها و رسانه های متفاوت به منظور ایجاد فضایی کار میکند که در آن بتوان روابط اجتماعی را در ابعاد چند گونه ی تاریخی و مکانی شان کنکاو کرد. او در هنرش به دنبال رابطه ای مستقیم با تماشاگر میباشد، غالبا از طریق آفرینش فضا های همه جانبه و استفاده از روشهای مشارکتی و اجرایی.  گیتا در رشته های هنرهای تجسمی، رسانه های الکترونیک، علوم انسانی و فرهنگ شناسی در دانشگاه های رایرسون، تورنتو و یورک تدریس کرده است.  با او میتوانید به آدرس زیر تماس بگیرید

gita [at] gitaha [dot] net